حدیثی از آسمان
امیر المومنین علی (علیه السلام) : توانگری را طلب کردم و آن را جز در قناعت نیافتم